• นายเขียน จินนะวงศ์
  รองนายกเทศมนตรี

 • นายฉลอง พัฒโน
  รองนายกเทศมนตรี

 • ว่าที่ร้อยตรีชาญนิตย์ ชุ่มชื่น
  รองนายกเทศมนตรี

 • นายพยงค์ อรัญดร
  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์